PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Čl. I

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Názov prevádzky:
Obchodné meno:
Sídlo:
Adresa prevádzky:
IČO:
JUST GYM
BODYSHAPE PRO FIT s.r.o.
Prostejovská 32, 080 01 Prešov
Záhradná 35, 080 01 Prešov
52 464 547

 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 38463/P
(ďalej v texte ako „Prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Čl. II.

Druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb
a zakázané úkony pri poskytovaní služieb

Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom „fitnes“, najmä služby posilňovne, fitnes, cardio zóny, zóny cvičenia s vlastným telom a iné služby ako predaj výživových doplnkov a podávanie nápojov pre cvičiacich. Spôsobom poskytovanie služieb sa rozumie umožnenie klientom prevádzky využívať jednotlivé prevádzky komplexu, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného niektorou z foriem, uvedené v čl. V. tohto prevádzkového poriadku. Do jednotlivých prevádzok nie je možné vstupovať, ak by hrozilo prekročenie stanovenej kapacity jednotlivých prevádzok (kapacitu jednotlivých prevádzok určí Prevádzkovateľ). Klientom sa na účely tohto prevádzkového poriadku rozumie fyzická osoba, ktorý odoberá od Prevádzkovateľa služby v zmysle tohto prevádzkového poriadku.

 

 

Čl. III

Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov
a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov zariadenia

 

 1. 1. Pracovníci prevádzky priamo vykonávajú epidemiologický závažné činnosti (obsluhujúci personál) sú zdravotne a odborne spôsobilí podľa zák. č. 355/2007 Z.z. a vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z.z. Platné doklady o zdravotnej a odbornej spôsobilosti sú v zariadení k dispozícií k nahliadnutiu.
 2. 2. Pracovníci zariadenia sú vybavení vhodným pracovným odevom, pracovnou obuvou a podľa potreby aj ďalšími osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, uterákom, mydlom a ďalšími potrebnými toaletnými potrebami. Uloženie civilného a pracovného odevu, ako aj pomôcok na upratovanie je oddelené.
 3. 3. WC a sprcha pre personál a zákazníkov je prístupné. Objekt sa nachádza v blízkosti k centru mesta Prešov na ul. Záhradná, je napojený na verejné inžinierske siete mesta:
  • - pitná voda
  • - kanalizácia je riešená napojením objektu na verejnú kanalizáciu mesta
  • - vykurovanie je ústredné
  • - osvetlenie: prirodzené a umelé
  • - vetranie: prirodzené vetranie oknami a klimatizáciou. Sprchovací kút a WC je odvetraný ventilátorom
  • - likvidácia tuhého komunálneho odpadu – na základe zmluvy
 4. 4. Priestory musia byť v čase poskytovania služieb v zmysle čl. VIII. udržiavané v čistote a poriadku. Pri používaní náradí a predmetov určených na činnosti uvedené v čl. II. sú klienti povinný postupovať podľa návodu výrobcu jednotlivých zariadení a podľa zodpovedných pracovníkov, aby neprišlo k ohrozeniu zdravia návštevníkov.
 5. 5. Zákazník je pri vstupe do fitnes centra upozornený na povinnosť priebežného udržiavania čistoty strojov a zariadení.
 6. 6. Lekárnička umiestnená v prevádzke je vybavená základným zdravotníckym materiálom podľa prílohy č. 1 vyhl. MZ SR č. 554/2007 Z.z., a je pravidelne kontrolovaná a obmieňaná. Pri poranení sa postihnuté miesto okamžite opláchne a následne dezinfikuje vhodným dezinfekčným prostriedkom na rany (napr. Septonex, Mesosept). Prelepí sa jednotlivo balenými náplasťami na rany, príp. obviaže obväzom z nového originálneho balenia.
 7. 7. Oznam o zákaze fajčenia a oznam o zákaze manipulácie s otvoreným ohňom podľa zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vyvesená na viditeľnom mieste.

 

Čl. IV

Návod na použitie prístrojov

Pri požívaní príslušnej prístrojovej techniky / zariadení sa musí plne rešpektovať návod výrobcu. Prístroje/stroje/zariadenia sú dovážané z USA, Maďarska, Českej republiky a Slovenska.

Čl. V

Pokyny , obmedzenia a zákazy  týkajúce sa návštevníkov zariadenia

 

 1. 1. Klient fitnes centra je oprávnený využívať jednotlivé služby alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného niektorou z foriem, uvedených v čl. VI. tohto prevádzkového poriadku.
 2. 2. Výška vstupného je stanovená na základe druhu čerpanej služby a spôsobu platby za zvolený druh služby.
 3. 3. Využívať jednotlivé prevádzky komplexu smie len osoba staršia ako 16 rokov, osoba mladšia smie tento druh služby využívať len v doprovode a na zodpovednosť rodičov, alebo osoby staršiej ako 18 rokov (napr. tréner). V prípade zodpovednosť za osobu mladšiu ako 16 rokov preberá v rámci vedenej hodiny inštruktor Prevádzkovateľa, dochádza k prechodu zodpovednosti vstupom osoby do miestnosti a jej prevzatiu inštruktorom Prevádzkovateľa. Do tejto doby je za pohyb osoby mladšej ako 16 rokov zodpovedný doprovod.
 4. 4. Vo výnimočných prípadoch a po predchádzajúcom písomnom súhlase personálu Prevádzkovateľa sa smú deti pohybovať po posilňovni, ale len v doprovode rodičov alebo zákonných zástupcov. Prevádzkovateľ v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku spôsobené pohybom týchto osôb.
 5. 5. Do fitnes centra je so súhlasom Prevádzkovateľa oprávnená po prezentácií v knihe návštev vstúpiť taktiež návšteva. Návštevou sa rozumie fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom alebo pracovníkom Prevádzkovateľa a ktorá nevstupuje do športového komplexu za účelom čerpania služieb alebo zakúpenia tovaru. Návšteva je povinná behom svojho pobytu v komplexe dodržiavať všetky pravidlá a príkazy stanovené Prevádzkovateľom.

 

Osoby, ktoré nesmú využívať služby fitnes centra.
Do fitnes centra je zakázaný vstup osobám:

 • • so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť
 • • v podnapitom stave
 • • pod vplyvom akýchkoľvek omamných, alebo psychotropných látok
 • • v špinavom oblečení, alebo zjavne nevhodnom oblečení
 • • vzbudzujúcom verejné pohoršenie
 • • osoby, ktorým Prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu (viď. bod 9 tohto článku)

 1. 6. Zamestnanci Prevádzkovateľa športového komplexu a osoby poverené Prevádzkovateľom fitnes centra k zabezpečeniu bezpečnosti a poriadku vo fitnes centra (ďalej len „personál“) sú oprávnené kedykoľvek vyzvať osoby uvedené v bode 5 tohto článku, aby fitnes centra opustili. To sa týka i klientov, ktorý svojím chovaním rušia, alebo obmedzujú iných návštevníkov športového komplexu v jeho riadnom užívaní. Návštevník je povinný danej výzve okamžite vyhovieť. Pokiaľ tak neurobí môže byť z fitnes centra vyvedená.
 2. 7. V celom fitnes centra platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch fitnes centra je považované za chovanie obmedzujúce iných Klientov fitnes centra v jeho riadnom využívaní v zmysle bodu 6. tohto článku.
 3. 8. Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie fitnes centra sú klienti povinný používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinný chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných klientov.
 4. 9. Klienti sú ďalej povinní:
 • • riadiť sa pokynmi personálu,
 • • v priebehu využívania športového komplexu používať oblečenie, obuv a športové náčiniu a pomôcky vhodné k vykonávaniu príslušnej športovej činnosti tak, aby neohrozovali svoje zdravie, ani zdravie ostatných návštevníkov a neznečisťovali priestory športového komplexu,
 • • v prípade porušenia niektorej z povinnosti uvedených v tomto prevádzkovom poriadku, je povinný opustiť priestory fitnes centra, inak môže byť Prevádzkovateľom udelený zákaz vstupu.
 1. 10. Klient je oprávnený požiadať o zrealizovanie rezervácie ním požadovanej služby. Požadovaná rezervácia bude zrealizovaná pokiaľ to umožňuje požadovaný druh služby.
 2. 11. Na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa môže dôjsť na určitú dobu k obmedzeniu niektorých druhov, rozsahu alebo kvality poskytovaných služieb. A to napríklad z dôvodu konania sa špeciálnych akcií v priestoroch fitnes centra, alebo z technických , či personálnych príčin.

 

Čl. VI

Platobné podmienky

 

Klienti sú oprávnení využívať športový Komplex len na základe riadnej úhrady ceny vybraných služieb a produktov (tovaru) zakúpených v športovom komplexe. Cena jednotlivých služieb a druhov tovaru je stanovená samostatným cenníkom vydávaným prevádzkovateľom fitnes centra. Prevádzkovateľ fitnes centra je oprávnený kedykoľvek uskutočniť zmenu cien jednotlivých služieb a druhov tovaru všeobecné podmienky. Klient je oprávnený uskutočniť úhradu ceny služieb a ďalších produktov zakúpených vo fitnes centre v hotovosti. V prípade, ak si Klient zabudne permanentnú kartu, je oprávnený čerpať služby úhradou z konta v prípade, pokiaľ sa preukáže obsluhe na recepcií platným preukazom totožnosti, aby bolo možné overiť jeho identifikačné údaje.

 

Čl. VII

Zodpovednosť návštevníkov

 

Postup v prípade prerušenia dodávky vody:

 • • V prípade, že dôjde k poruche dodávky vody, alebo dodávky teplej vody v priebehu čerpania služby a táto porucha dodávky vody nebude odstránená v priebehu pobytu Klienta v Komplexe nemá Klient právo požadovať zľavu na vstupnom, alebo požadovať bezplatné čerpanie služby za predpokladu, že bol o tejto poruche informovaný pri svojom vstupe do športového komplexu.
 • • V prípade, že vzhľadom k výpadku elektrického prúdu, výpadku klimatizácie, poruche aparatúry, alebo k osobnej indispozícii osoby poskytujúce určitý druh služby, vznikne v priebehu čerpania požadovaného druhu služby stav, že nie je možné ďalej riadne dokončiť čerpanie tejto služby, nemá Klient právo na vrátenie vstupného, ani nárok na náhradu škody.
 • • Klient Komplexu je v Prevádzkach povinný správať sa tak, aby nadmierne nenarušil iných Klientov a aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku.
 • • V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí Klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť za chyby na tovare

V prípade, že tovar zakúpený u Prevádzkovateľa, má chyby, je Klient oprávnený uviesť tieto chyby v reklamačnom procese v záručnej dobe u prevádzkovateľa. Pri reklamácií je Klient povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru.

Zodpovednosť za inú škodu

Zodpovednosť za inú škodu sa riadi ustanovením § 421 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

 

Čl. VIII

Spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou

 

 1. 1. Na prevádzke sa neposkytuje bielizeň pre zákazníkov.
 2. 2. V zariadeniach na osobnú hygienu sa používajú jednorazové papierové utierky.

 

Čl. IX

Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia

 

 1. 1. Dezinfekcia povrchových plôch ako aj vlhká mechanická očista podláh a zariadení na osobnú hygienu a prevádzke je vykonávaná 1 x denne a priebežne podľa potreby. Dezinfekcia strojov a zariadení na cvičenie sa vykonáva 1 x denne mimo prevádzkových hodín, resp. po každom použití cvičiaci udržiava v čistote dezinfekčným roztokom a jednorazovou papierovou utierkou, ktoré má v priestoroch prevádzky k dispozícii.Pri používaní dezinfekčných prípravkov postupuje Prevádzkovateľ podľa priloženého návodu výrobcu, s dodržaním doby exspirácie. Celková očista a dezinfekcia prevádzky sa vykonáva jedenkrát týždenne mimo prevádzkových hodín.
 2. 2. Dezinfekčné prostriedky používané na plošnú dezinfekciu pracovných plôch, podláh a zariadení pre osobnú hygienu sa po upotrebení jedného obmieňajú (striedajú) za účelom potlačenia vzniku rezistencie choroboplodných zárodkov, dodržiava sa ich správna koncentrácia a doba expozície. Roztoky dezinfekčných prípravkov sa pripravujú denne. Dezinfekcií predchádza dôkladná vlhká mechanická očista roztokom teplej vody a čistiaceho prostriedku.
 3. 3. Používajú sa biocídne prípravky registrované v Centre pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky, ich príprava a aplikácia sa musí vykonávať podľa návodu výrobcu.
 4. 4. Upratovanie zariadenia sa vykonáva denne pred začatím alebo skončení prevádzky. Je zabezpečené oddelené skladovanie pomôcok na upratovanie. Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa vykonáva najmenej raz za dva roky.
 5. 5. Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou a sú čistené podľa potreby, najmenej však raz ročne.

 

Čl. X

Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie

 

 1. 1. Odpad, ktorý vzniká pri obsluhe zákazníka sa zhromažďuje v uzatvárateľných nádobách opatrených plastovými vreckami. Nádoby vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú 1 x denne alebo podľa potreby. Likvidácia – odvážanie odpadu je riešená právnenou odbornou firmou na základe zmluvy s prevádzkovateľom.

Prevádzkový poriadok schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove bude sprístupnený v zariadení na vhodnom a viditeľnom mieste a na web stránke.

Za jeho dodržanie zodpovedá prevádzkovateľ zariadenia!

 

Meno a priezvisko zodpovedného pracovníka: Ing. Martina Namešpetrová, konateľ spoločnosti

 

V Prešove, dňa 14.10.2019

© 2020 Všetky práva vyhradené pre BODYSHAPE PRO FIT s.r.o.
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti BODYSHAPE PRO FIT s.r.o.. Viac informácii