REKLAMAČNÝ PORIADOK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatňovania nárokov zákazníka   vyplývajúcich zo zodpovednosti Poskytovateľa služieb za nedostatky a vady poskytnutej Služby a vybavenie reklamácie.

Zákazník má právo na reklamáciu v prípade, ak mu boli poskytnuté Služby  nižšieho  rozsahu.

8.1. Uplatnenie reklamácie:

 1. V prípade, že Klient zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť   predmetom reklamácie, je oprávnený uplatniť si prípadnú reklamáciu ihneď, bez   zbytočného odkladu, na recepcii Poskytovateľa služieb, emailom na justgym@justgym.sk lebo písomne na adresu prevádzky: JUST GYM fitness club, Záhradná 35, 080 01 Prešov. V prípade ústneho   reklamačného podania v mieste poskytovanej služby, ak nie je reklamácia v   plnom rozsahu vybavená ihneď, je povinná Zodpovedná osoba Poskytovateľa   služieb spísať s Klientom Reklamačný protokol, prípadne potvrdenie o prijatí   reklamácie. 
 2. Klient je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť doklady o   zaplatení služby.    Poskytovateľ resp. Zodpovedná osoba spíše   reklamáciu Klienta do reklamačného protokolu, v ktorom sa uvedú objektívne   okolnosti reklamácie.
 3. Uplatnenie reklamácie na mieste umožní odstránenie nedostatku a vady   okamžite, pretože s odstupom času sa sťažuje dôkaznosť a objektívnosť   posúdenia a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.
 4. Klient je pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť predmet a dôvod   reklamácie    preukázateľne skutkovo podložiť.
 5. Pokiaľ Klient preukáže Zodpovednej osobe vybavujúcej reklamácie   podklady týkajúce sa reklamácie, tieto skutočnosti sa v Reklamačnom formulári   uvedú.
 6. Reklamačný formulár, prípadne potvrdenie o prijatí reklamácie podpíše Zodpovedná   osoba. Klient dostane potvrdenie o prijatí reklamácie, pričom svojim podpisom   potvrdí prevzatie a súhlas s obsahom reklamácie.
 7. Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených   prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité technické   zhodnotenie stavu služby Klient je o lehote vybavenia reklamácie vyrozumený   v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 8.2. Dôvody odmietnutia reklamácie:

 1. Klient je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu,   inak mu právo na reklamáciu zaniká.
 2. Za chybne poskytnutú službu nemožno považovať čerpanie služieb  menšieho rozsahu  spôsobené samotným Klientom alebo iným Klientom.
 3. Taktiež sa nejedná o chybné poskytnutie služby v dôsledku vyššej moci   – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom,   vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie, hrozba bombového útoku alebo   teroristického útoku, občianska vojna a karanténa. V takýchto prípadoch bude reklamácia   odmietnutá.

8.3. Vybavenie reklamácií – nároky z   oprávnenej reklamácie:

 1. Ak si Klient uplatní právo zo zodpovednosti za nedostatky služby,   ktorá je mu poskytnutá alebo už bola poskytnutá, Poskytovateľ služieb alebo Zodpovedná   osoba je povinný po náležitom preskúmaní skutkových a právnych okolností   rozhodnúť o reklamácii.
 2. Zodpovedná osoba  poverená Poskytovateľom   služieb môžu na mieste vybaviť reklamáciu a to v rozsahu a do výšky úhrady   vstupného, alebo poskytnutím náhradného plnenia v rovnakej výške.
 3. Pri posudzovaní oprávnenosti uplatnenia reklamácie Klienta, je povinná   Zodpovedná osoba   vykonať riadny zápis   o vybavení reklamácie.
 4. Vybavenie reklamácie vo vyššie uvedenom rozsahu sa vykoná podľa časti 8.1. bodu 7.

8.4. Spolupráca zákazníka pri vybavovaní   reklamácie:

 1. Klient je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie,   najmä podať informácie, predložiť doklady preukazujúce skutkový stav,   špecifikovať svoje požiadavky čo do dôvodu a výšky, a pod...
 2. Pokiaľ si to vyžaduje povaha reklamácie, musí Klient umožniť Poskytovateľovi   resp. Zodpovednej osobe, aby sa mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

 8.5. Spôsob vybavenia reklamácie:

 1. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako úplne alebo z časti   odôvodnená, spočíva vybavenie reklamácie v bezplatnom odstránení nedostatku,   alebo v poskytnutí náhradnej služby, alebo po dohode prípadným poskytnutím   primeranej zľavy z ceny.
 2. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako neodôvodnená, je Klient   písomne  informovaný o dôvodoch   zamietnutia reklamácie.

 

© 2021 Všetky práva vyhradené pre BODYSHAPE PRO FIT s.r.o.
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti BODYSHAPE PRO FIT s.r.o.. Viac informácii